REGULAMIN NEWSLETTERA

Niniejszy dokument (dalej również: „Regulamin”) określa szczegółowe zasady świadczenia usługi „Newsletter” przez Majerczyk sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-707), przy ul. Stefanii i Emanuela Pitloków 43, NIP: 6412565559, REGON: 527388200, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001079086, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 złotych, adres poczty elektronicznej: kontakt@ekomuzyka.pl (dalej również: „EkoMuzyka”).

§1

Postanowienia wstępne

 1. Z usługi Newsletter może korzystać osoba fizyczna, albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej również: „Klient”). EkoMuzyka nie pobiera od Klientów opłat za świadczenie usługi Newsletter.
 2. Korzystanie z usługi Newsletter (w tym zawarcie Umowy) wymaga od Klienta spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
 3. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;
 4. dostęp do poczty elektronicznej;
 5. posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej: (np. Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari).

§2

Zasady korzystania z usługi Newsletter

 1. Usługa Newsletter, świadczona na żądanie Klienta po zawarciu Umowy, obejmuje otrzymywanie przez Klientów, którzy udostępnili EkoMuzyka swój adres e-mail, drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących usług i produktów EkoMuzyka, w tym w szczególności informacji o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych.
 2. Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest dla każdego Klienta, który zaznaczy odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w serwisie www.ekomuzyka.pl w celu subskrypcji usługi Newsletter. Następnie Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu, potwierdzenie subskrypcji usługi przez EkoMuzyka. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter wymaga również akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 6. podawania EkoMuzyka wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych;
 7. niezwłocznego aktualizowania danych podanych EkoMuzyka w związku z zawarciem Umowy;
 8. korzystania z usług oferowanych przez EkoMuzyka w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz nienaruszający praw osób trzecich, zgodny z postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w szczególności niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§3

Dane osobowe

 1. Realizacja usługi dokonywana jest na podstawie zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – przesyłanie przez EkoMuzyka drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących usług i produktów w formie newslettera.
 2. Wyrażenie powyższej jest zgody jest dobrowolne i odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych jest niezbędne w celu korzystania z usługi Newsletter.
 3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez EkoMuzyka jako administratora danych osobowych. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w ramach serwisu www.ekomuzyka.pl.

§4

Prawo własności intelektualnej

Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udostępnianych przez EkoMuzyka, w szczególności prawa autorskie, przysługują EkoMuzyce lub podmiotom, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter, na terenie całego świata. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

 

§5

Reklamacja

 1. Klient może zgłosić EkoMuzyce reklamację w związku z korzystaniem z usługi Newsletter. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, dane kontaktowe to Majerczyk sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-707), ul. Stefanii i Emanuela Pitloków 43 lub e-mail – kontakt@ekomuzyka.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć dokładny opis zaistniałego problemu. EkoMuzyka niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, rozpatruje reklamację i udziela Klientowi informacji o sposobie jej rozpatrzenia, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta.
 2. EkoMuzyka nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§6

Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy

 1. Zarówno Klient, jak i EkoMuzyka mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newsletter w każdym czasie i bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.
 3. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną lub od niej odstąpić, poprzez wysłanie do EkoMuzyka stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się EkoMuzyka z oświadczeniem woli Klienta.
 4. EkoMuzyka wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas wypełniania formularza rejestracyjnego.

§7

Zmiana Regulaminu i okres obowiązywania

 1. EkoMuzyka zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania w serwisie www.ekomuzyka.pl. EkoMuzyka poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie EkoMuzykę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Newsletter.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2024 r.
Shopping Cart
Scroll to Top