Polityka Prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego www.ekomuzyka.pl (dalej też: serwis internetowy) i ma charakter informacyjny.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Majerczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-707) przy ul. Stefanii i Emanuela Pitloków 43, KRS: 0001079086, NIP: 6412565559, REGON: 527388200.

Administrator danych z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem danych dostępnym pod adresem e-mail: admin@ekomuzyka.pl.

 

SPOSOBY ZBIERANIA DANYCH

Administrator zbiera tylko niezbędne dane dotyczące osób fizycznych, dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, osób fizycznych będących wspólnikami spółek cywilnych oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

 1. korzystania z formularza kontaktowego;
 2. rejestracji konta w serwisie internetowym;
 3. składania zamówień w serwisie;
 4. subskrypcji newslettera.

Ad a) W przypadku korzystania z formularza kontaktowego znajdującego się w serwisie www.ekomuzyka.pl, Klient podaje:

– adres e-mail,

– imię i nazwisko,

– numer telefonu.

 

Ad b) W przypadku rejestracji konta klienta w serwisie www.ekomuzyka.pl, Klient podaje:

– adres e-mail,

– imię i nazwisko,

– numer telefonu.

 

Ad c) W przypadku składania zamówienia w serwisie www.ekomuzyka.pl, Klient podaje następujące dane:

– adres e-mail,

– imię i nazwisko,

– numer telefonu.

 

W przypadku woli Klienta otrzymania faktury VAT, Klient podaje:

– firmę przedsiębiorcy (imię i nazwisko/nazwę),

– dane adresowe (kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem domu/mieszkania),

– numer NIP,

– numer telefonu,

– adres e-mail.

 

Ad d) W przypadku skorzystania z usługi newsletter, Klient podaje swoje imię i adres e-mail.

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu:

 1. udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytania przesłane przez Klienta przez formularz kontaktowy zamieszczony w serwisie internetowym, przy wykorzystaniu kanału komunikacyjnego, na który Klient wyraził zgodę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na konkretny kanał komunikacyjny;
 2. rejestracji i zarządzania przez Klienta kontem w serwisie internetowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie Państwa zgody,
 3. zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 4. realizacji zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku zarejestrowania się w serwisie internetowym
 5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 6. przesyłania przez administratora drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących jego usług i produktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przesyłanie przez administratora danych drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących ich usług i produktów w formie newslettera;
 7. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, a w szczególności w celu ewentualnego dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane odpowiednio przez następujący czas:

 1. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w lit. a) – przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej lub do momentu wycofania przez Państwa zgody;
 2. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w lit. b) – przez okres posiadania przez Klienta konta klienta w serwisie internetowym, usunięcie konta klienta jest równoznaczne z wycofaniem zgody Klienta;
 3. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w lit. c) – d) – do czasu pełnej realizacji umowy, w tym realizacji zamówienia;
 4. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w lit. e) – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego;
 5. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w lit. f) – przez okres dostępności usługi newsletter lub do momentu wycofania przez Państwa zgody;
 6. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w lit. g) – przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu.

 

Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

 

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),
 2. otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),
 3. sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
 4. usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby administrator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo żądać ich usunięcia za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO),
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 6. przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO),
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z administratorem danych pod adresem: admin@ekomuzyka.pl.

 

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora.  Odbiorcami danych mogą być również dostawcy usług IT – w takiej sytuacji dane będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy administratorem danych a dostawcą usług IT. Dane osobowe Klienta mogą być również przekazywane dostawcom usług pocztowych (np. kurierom) na zasadzie udostępnienia.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

PROFILOWANIE

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

 

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator danych zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 20.05.2024 r.

 

Shopping Cart
Scroll to Top