REGULAMIN SUBSKRYPCJI

Niniejszy Regulamin Subskrypcji określa ogólne warunki współpracy pomiędzy użytkownikiem usługi Premium (zwanym też „Subskrybentem”) a Majerczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-707), przy ul. Stefanii i Emanuela Pitloków 43, KRS: 0001079086, NIP: 6412565559, REGON: 527388200 (zwaną dalej: „Usługodawcą”) w zakresie dostępu Subskrybentów do Materiałów Premium zamieszczonych na platformie „Świat Rytmiki” znajdującej się pod adresem https://ekomuzyka.pl/subskrypcja (dalej też „Platforma”).

Wszelkie pojęcia użyte dużymi literami, które zostały już zdefiniowane w obowiązującym Regulaminie Sklepu mają takie znaczenie, jak w wynika to z tamtego Regulaminu Sklepu, chyba że z niniejszego Regulaminu Subskrypcji wynika inaczej.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Sklepu.

 

 • 1

Przedmiot Subskrypcji

 1. Przedmiotem usługi uregulowanej w niniejszym Regulaminie jest udostępnienie Subskrybentowi platformy „Świat Rytmiki”, na której publikowane są Materiały Premium obejmujące w szczególności nuty, piosenki, podkłady, tańce, scenariusze zajęć oraz webinary (dalej też „Usługa” lub „Subskrypcja”).
 2. Uzyskanie dostępu do Materiałów Premium nie jest możliwe w sposób inny niż poprzez Subskrypcję, w szczególności nie będą one oferowane do zwykłej sprzedaży w Serwisie Ekomuzyka.
 3. Materiały Premium publikowane są na Platformie w formatach:
 4. pliki tekstowe – pdf. – możliwe do pobrania;
 5. pliki audio – mp3. – możliwe do pobrania;
 6. materiały video – możliwe do odtwarzania online.
 7. Korzystanie z Materiałów Premium wymaga w zależności od rodzaju udostępnianego pliku: standardowego oprogramowania do otwierania plików pdf. oraz mp3. zainstalowanych na urządzeniu wyposażonym w ekran i głośnik, dostępu do Internetu, ponadto, dla pełnego komfortu wykorzystywania materiałów video zalecane jest zainstalowanie aplikacji Youtube.
 8. Usługa jest odpłatna, przy czym wysokość oraz zasady płatności uregulowane są w § 5 poniżej.
 • 2

Zamówienie Usługi

 1. Warunkami zamówienia Usługi są:
 2. posiadanie Konta Klienta w Serwisie;
 3. prawowite posiadanie z prawem korzystania aktywnej karty kredytowej lub debetowej/płatniczej (dalej „Karta”), umożliwiającej autoryzację transakcji internetowych, w tym subskrypcyjnych (funkcjonalność może zależeć od rodzaju karty i banku, który ją wydał).
 4. Subskrybent zamawia Usługę wchodząc na stronę https://ekomuzyka.pl/subskrypcja, gdzie wypełnia formularz, wybiera rodzaj Subskrypcji oraz dokonuje aktywacji swojej Karty.
 5. Celem aktywacji Karty, Subskrybent podaje w systemie płatniczym Stripe:
 6. numer karty,
 7. imię i nazwisko właściciela karty,
 8. datę ważności karty,
 9. kod bezpieczeństwa karty.
 10. Subskrybent przed uzyskaniem dostępu do Usługi zobowiązany jest również do akceptacji niniejszego Regulaminu, co jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że posiada on prawo do wykorzystania Karty i zgadza się na obciążenie jego Karty opłatą roczną lub miesięczną ratą tej opłaty odpowiednią do wybranego rodzaju Subskrypcji.
 11. Ostatnią czynnością wymaganą celem zamówienia Usługi jest naciśnięcie przycisku Zamawiam i Płacę.
 12. Zamówienie Usługi potwierdzone zostanie w wiadomości mailowej wysłanej na adres mailowy podany w formularzu.
 13. Dostęp do Usługi możliwy będzie począwszy od 25 sierpnia 2024 roku, a w przypadku zamówień złożonych po tej dacie – niezwłocznie po dokonaniu zapłaty.
 • 3

Rodzaje Subskrypcji

 1. Usługodawca oferuje dwa rodzaje Subskrypcji:
 2. Subskrypcję Indywidualną – skierowaną do Konsumentów;
 3. Subskrypcję Firmową – skierowaną do Przedsiębiorców.
 4. Subskrypcja Indywidualna obejmuje dostęp Subskrybenta do Platformy na maksymalnie dwóch urządzeniach końcowych.
 5. Subskrypcja Firmowa obejmuje dostęp Subskrybenta do Platformy na maksymalnie pięciu urządzeniach końcowych.
 6. Podmiot zamawiający Usługę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązany jest do wyboru Subskrypcji Firmowej, a także (obok innych wymaganych danych) do podania w formularzu swojego numeru NIP.

 

 • 4

Czas Trwania Subskrypcji

 1. Subskrypcja nabywana jest na okres jednego roku.
 2. Subskrypcja każdorazowo ulega automatycznemu przedłużeniu na okres kolejnego roku, jeżeli Subskrybent nie złoży rezygnacji przed upływem aktualnie posiadanej Subskrypcji.
 3. Automatyczne przedłużenie Subskrypcji wiąże się z obciążeniem Karty opłatą za kolejny roczny okres (z możliwością rozłożenia tej opłaty na raty, jeżeli tak zaznaczono przy zamawianiu Usługi).
 4. Dostęp do Platformy możliwy będzie począwszy od 25 sierpnia 2024 r.
 5. Bezpośrednio po dokonaniu zamówienia Usługi Subskrybent otrzymuje dostęp do Materiałów Premium opublikowanych na Platformie na miesiąc, w którym zamówiono Usługę. Oznacza to, że Subskrybent nie otrzymuje dostępu do materiałów, które zostały opublikowane na Platformie w miesiącach poprzedzających zamówienie Usługi.
 6. W każdym kolejnym miesiącu trwania Usługi Subskrybentowi udostępniane są nowe Materiały Premium (na kolejne miesiące), przy czym Subskrybent nie traci dostępu do Materiałów Premium, które zostały mu już udostępnione w poprzednich miesiącach trwania aktywnej Subskrypcji.
 7. Materiały Premium na dany miesiąc będą publikowane 25 dnia miesiąca poprzedzającego (przykładowo materiały na październik 2024 roku zostaną opublikowane 25 września 2024 roku).
 8. Usługodawca zobowiązuje się do publikacji około 15-20 nowych Materiałów Premium (rozumianych jako osobne pliki) na każdy miesiąc trwania Subskrypcji.

 

 • 5

Płatności

 1. Opłata za Usługę uzależniona jest od rodzaju Subskrypcji oraz okoliczności, czy została ona zakupiona w Okresie Przedsprzedaży czy w Okresie Zwykłym.
 2. Okres Przedsprzedaży oznacza okres wyznaczony przez Usługodawcę w specjalnym komunikacie zamieszczonym w Serwisie EkoMuzyka, nie później niż 25 sierpnia 2025 roku. W tym Okresie:
 3. opłata za Subskrypcję Indywidualną wynosi 588 złotych, płatna w dniu zamówienia Usługi. Opłata ta może zostać rozłożona na 12 rat po 49 złotych, przy czym pierwsza rata jest płatna w dniu zamówienia Usługi, natomiast kolejne raty płatne są 1-ego dnia każdego kolejnego miesiąca począwszy od 1 października 2024 roku;
 4. opłata za Subskrypcję Firmową wynosi 799 złotych, płatna w dniu zamówienia Usługi.
 5. Okres Zwykły oznacza okres poza Okresem Przedsprzedaży. W tym okresie:
 6. opłata za Subskrypcję Indywidualną wynosi 708 złotych, płatna w dniu zamówienia Usługi. Opłata ta może zostać rozłożona na 12 rat po 59 złotych, przy czym pierwsza rata jest płatna w dniu zamówienia Usługi, natomiast kolejne płatne są 1-ego dnia każdego kolejnego miesiąca (dla Subskrypcji zaczynających się od 25 sierpnia 2024 roku – od 1 października 2024 roku);
 7. opłata za Subskrypcję Firmową wynosi 999 złotych, płatna w dniu zamówienia Usługi.
 8. Zamówienie Usługi w Okresie Przedsprzedaży uprawnia do uiszczenia opłaty w takiej samej wysokości w przypadku przedłużenia Subskrypcji na okres kolejnego roku.
 9. Ponadto, Subskrybent dokonujący zamówienia w Okresie Przedsprzedaży otrzyma:
 10. bon na zakup kursu w Serwisie EkoMuzyka na kwotę 199 zł,
 11. płytę „Jesienna rytmika z Kasią” w formacie mp3 (8 piosenek z podkładami mp3 i tekstami pdf) o wartości 99 zł,
 12. Praktyczny poradnik dla nauczycieli: „Krok po kroku do perfekcyjnego scenariusza zajęć rytmiki” wraz z przykładowym scenariuszem zajęć rytmiki (pdf) o wartości 29 zł.

 

 • 6

Licencja

 1. Wyłączne prawa autorskie do wszelkich Materiałów Premium stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przysługują Usługodawcy lub podmiotom trzecim, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy (np. umowa o udzielenie licencji).
 2. Każdy Subskrybent ma prawo korzystać z Materiałów Premium na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Subskrybent nie może w szczególności:
 4. rozpowszechniać Materiałów Premium lub ich opracowań w całości lub w fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym (np. udostępniać osobom trzecim), w jakiejkolwiek formie, chyba że jest to rozpowszechnianie w ramach dozwolonego użytku osobistego lub w ramach prowadzenia zajęć edukacyjnych z grupą dzieci lub z dziećmi indywidualnie;
 5. zwielokrotniać Materiały Premium w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z tych produktów, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie lub pozostaje ono w bezpośrednim związku z prowadzeniem zajęć edukacyjnych z grupą dzieci lub z dziećmi indywidualnie.

 

 • 7

Prawo Odstąpienia

 1. Mając na uwadze, że Usługa dotyczy udostępniania produktów cyfrowych, tj. materiałów które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. na płycie CD), Subskrybentowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeśli udostępnienie Platformy nastąpi przed upływem 14 dni od dnia zamówienia Usługi oraz zostanie on poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od Usługi.
 2. Postanowienie ust. 1 powyżej oznacza, że Subskrybenci będący Konsumentami uprawnieni są do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Usługi w terminie 14 dni od dnia jej zamówienia, jeżeli dzień zamówienia Usługi nastąpił nie później niż 10 sierpnia 2024 roku.
 3. Począwszy od 11 sierpnia 2024 roku osobom dokonującym zamówienia Usługi przekazywane będą informacje o utracie prawa do dokonania odstąpienia. Warunkiem złożenia zamówienia Usługi będzie również wyrażenie przez Subskrybenta zgody na spełnienie przez Usługodawcę świadczenia przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i związaną z tym utratę prawa do odstąpienia od Usługi.

 

 • 8

Rezygnacja z Usługi

 1. Subskrybenci, którzy dokonali zakupu Subskrypcji Indywidualnej w Okresie Przedsprzedaży mają prawo do rezygnacji z Usługi do dnia 14 września 2024 r. za pełnym zwrotem uiszczonej opłaty. W tym przypadku, rezygnacja z Usługi będzie wiązała się z utratą dostępu do platformy „Świat Rytmiki” w dniu złożenia rezygnacji.
 2. Rezygnacje złożone w okolicznościach innych niż opisane powyżej będą skutkowały brakiem przedłużenia Subskrypcji na okres kolejnego roku. Subskrybent nie utraci dostępu do Platformy ani nowych Materiałów Premium do końca rocznego okresu, na który Usługa została pierwotnie zmówiona, nie będzie też uprawniony do żądania zwrotu/odmowy zapłaty opłaty za Usługę lub którejkolwiek z rat.
 3. Rezygnacja oraz oświadczenie o odstąpieniu mogą zostać złożona w formie mailowej na adres kontakt@ekomuzyka.pl, bądź listownie na adres Usługodawcy wskazany na wstępie Regulaminu.
 • 9

Reklamacje

 1. Subskrybent uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji dotyczącej Materiału Premium w szczególności, gdy:
 2. okaże się on uszkodzony lub nie uruchamia się;
 3. nie zostanie on opublikowany na platformie, pomimo uprzedniej wyraźnej zapowiedzi;
 4. Materiał Premium jest w sposób oczywisty niezgodny z opisem Usługodawcy (rękojmia).
 5. Usługodawca odpowie na reklamację Subskrybenta w terminie 14 dni i poinformuje go o dalszym sposobie postępowania.
 6. Dane kontaktowe do Usługodawcy w celu złożenia reklamacji pisemnej wskazany jest na wstępie Regulaminu, reklamacje elektroniczne należy natomiast składać pod adresem e-mail: kontakt@ekomuzyka.pl.
 7. W przypadku, gdy Materiał Premium okaże się uszkodzony, nie uruchamia się lub jest niezgodny z opisem Usługodawcy, Subskrybent – bez uszczerbku dla innych uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, a w szczególności z przepisów art. 43m, 43 n ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – uprawniony jest między innymi do żądania naprawy bądź poprawy Materiału Premium.
 • 10

Dane Osobowe

Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Subskrybentów w związku z korzystaniem z Usługi uregulowane są w dokumencie „Polityka Prywatności” znajdującym w Serwisie EkoMuzyka.

 • 11

Postanowienia Końcowe

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, lecz w przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Subskrybenta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Serwisu EkoMuzyka.
 3. W przypadku powstania sporu na dotyczącego Usługi, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Usługodawca informuje Subskrybenta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.06.2024 r.

 

 

 

 

Shopping Cart
Scroll to Top