REGULAMIN SERWISU

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Majerczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (zwaną dalej: „Sprzedawcą”), za pośrednictwem serwisu internetowego ekomuzyka.pl (zwanej dalej: „Serwis Internetowy”, „Serwis” lub „Serwis EkoMuzyka”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1

 Definicje

Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Serwisie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Serwisie EkoMuzyka.

Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel udostępniany mu po dokonaniu Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla posiadania Konta Klienta oraz korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.

Sprzedawca – oznacza Majerczyk sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-707), przy ul. Stefanii i Emanuela Pitloków 43, NIP: 6412565559, REGON: 527388200, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001079086, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 złotych.

Produkt – oznacza produkt cyfrowy przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

Zamówienie – kierowana przez Klienta do Sprzedawcy oferta zawarcia umowy sprzedaży produktu, składana w sposób umożliwiający identyfikacje Klienta, a także zawierające oznaczenie Produktu stanowiącego przedmiot oferty, dane teleadresowe obowiązujące w przypadku zawarcia umowy sprzedaży i ewentualnie inne podane przez Klienta informacje.

§ 2

 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

 1. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów z Serwisu Internetowego zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Serwisu Internetowego EkoMuzyka na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu Internetowego.
 3. W celu złożenia zamówienia oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Serwisie Internetowym, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej oraz podanie przez Klienta kontaktowego numeru telefonu.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Serwisu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich.
 5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne działania osób trzecich.
 6. W celu korzystania z zamówionych Produktów, niezbędne jest posiadanie przez Klienta oprogramowania umożliwiającego obsługę (np. przeglądanie, odtwarzanie) plików we właściwych formatach (w szczególności pdf, mp3, mp4), a także zaktualizowanej przeglądarki internetowej. Sprzedawca oświadcza jednocześnie, iż nie dostarcza takiego oprogramowania na rzecz Klientów. Format, w jakim znajduje się dany Produkt każdorazowo wskazany jest w opisie Produktu w Serwisie.

  § 3

 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do składania Zamówień za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę w Serwisie Internetowym i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem. Dokonanie rejestracji wymaga akceptacji Regulaminu.
 5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje między innymi o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości posiadania Konta Klienta w Serwisie Internetowym.
 6. Klient ma obowiązek podać podczas rejestracji prawdziwe dane osobowe oraz aktualny i aktywny adres e-mail.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

 

§ 4

Zamówienia

 1. Informacje zawarte w Serwisie Internetowym nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia przez Klienta nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać Zamówienia w Serwisie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem czasu, w którym prowadzone są prace serwisowe lub awarie.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Serwisu Internetowego kompletuje Zamówienie wybierając Produkt, którym jest zainteresowany. Dodanie Produktu do zamówienia następuje przez dodanie go do koszyka, korzystając z odpowiedniej funkcjonalności znajdującej się pod danym Produktem prezentowanym w Serwisie. Klient po skompletowaniu całości Zamówienia składa je przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając w Serwisie przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Produkt, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. Przed złożeniem Zamówienia Klient musi wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy). Zgoda ta konieczna jest celem uzyskania możliwości korzystania z Produktu od razu po jego dostarczeniu. Zgoda ta powoduje jednocześnie utratę prawa do skorzystania z odstąpienia. Szczegółowe postanowienia regulujące kwestię odstąpienia od Umowy sprzedaży znajdują się w § 10.
 5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia. Złożenie oświadczenia skutkującego obowiązkiem zapłaty za zamówiony Produkt następuje w momencie złożenia Zamówienia.
 6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej informację potwierdzającą przyjęcie Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia wysyłane jest niezwłocznie po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od chwili złożenia Zamówienia. Jeżeli w tym czasie potwierdzenie przyjęcia Zamówienia nie zostało wysłane, oferta przestaje wiązać Klienta. W takiej sytuacji Klient ma prawo domagać się zwrotu uiszczonych płatności (dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których środki zostały uiszczone, ale nie dotarły do Sprzedawcy w ciągu 7 dni) lub do ustalenia ze Sprzedającym przedłużonego okresu na przyjęcie i realizację Zamówienia.
 7. Złożenie Zamówienia z opcją faktury VAT jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Klienta na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej (np. jako pliki w formacie pdf) na wskazany w złożonym zamówieniu adres poczty elektronicznej.

§ 5

Płatności

 1. Ceny w Serwisie Internetowym zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji o potencjalnych dodatkowych kosztach, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, a o których to Klient każdorazowo będzie poinformowany przy wypełnianiu formularza Zamówienia.
 2. Sprzedawca może organizować akcje promocyjne, w drodze których, Klient pod warunkiem przekroczenia ustalonej przez Sprzedawcę minimalnej wartości Zamówienia może otrzymać benefity wskazane przez Sprzedawcę.
 3. Akcje promocyjne nie łączą się – tj. w przypadku, gdy Klient spełni warunek, o którym mowa w ust. 2 powyżej, a następnie użyje kodu rabatowego lub bonu obniżającego wartość zamówienia poniżej ustalonego przez Sprzedawcę progu, benefity, o których mowa w ust. 2 powyżej nie zostaną przyznane Klientowi.
 4. Płatności za zamówione Produkty następowały będą poprzez zewnętrzny system płatności oferowany przez Stripe (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu operatora płatności informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzenia płatności). Na dzień sporządzenia niniejszego Regulaminu Stripe umożliwia dokonania zapłaty kartą płatniczą, płatność BLIK, przelewy24, ApplePay oraz Link byStripe.
 5. Ze względu na specyfikę Produktów (produktów cyfrowych) Klient może dokonać zakupu jedynie poprzez płatność z góry.

 

§ 6

Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Po złożeniu Zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłane zostanie potwierdzenie otrzymania przez EkoMuzyka złożonego Zamówienia.
 3. Zamówienia przekazywane są do realizacji w momencie otrzymania przez EkoMuzyka informacji o dokonaniu pełnej płatności za zakupiony Produkt.
 4. Po otrzymaniu takiego potwierdzenia, niezwłocznie na adres poczty elektronicznej Klienta wysłane zostanie:
 5. potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji;
 6. potwierdzenie otrzymania płatności;
 7. link do pobrania zamówionego Produktu wraz z instrukcją.
 8. Klient po złożeniu Zamówienia nie jest uprawniony do zmiany adresu e-mail, na który dostarczony ma być zakupiony Produkt.

 

§ 7

Zasady korzystania z Produktów

 1. Zalecane jest zapisywanie zakupionych Produktów na własnym nośniku pamięci po dokonaniu zakupu. EkoMuzyka nie świadczy usługi przechowywania Produktów w Serwisie Internetowym, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania Produktu na swoim nośniku pamięci po dokonaniu zakupu.
 2. Wyłączne prawa autorskie do wszelkich Produktów stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przysługują EkoMuzyce lub podmiotom trzecim, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy (np. umowa o udzielenie licencji).
 3. Klient ma prawo korzystać z video, ebooków, audiobooków, muzyki cyfrowej na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Klient nie może w szczególności:
 5. Rozpowszechniać video, ebooków, audiobooków i muzyki cyfrowej lub ich opracowań w całości lub w fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym (np. udostępniać osobom trzecim), w jakiejkolwiek formie, chyba że jest to rozpowszechnianie w ramach dozwolonego użytku osobistego lub w ramach prowadzenia zajęć edukacyjnych w formie odtwarzania uczniowi treści zawartych w Produkcie w trakcie lekcji;
 6. zwielokrotniać video, ebooków, audiobooków i muzyki cyfrowej w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z tych produktów, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.
 7. Produkty udostępniane będą w następujących formatach:
 8. video – format mp4, pliki zamieszczone są na serwerach youtube;
 9. ebooki – format pdf;
 10. audiobooki – format mp3 lub archiwum zip zawierające plik/pliki mp3;
 11. muzyka – format mp3 lub archiwum zip zawierające plik/pliki mp3.

 

§ 8

Reklamacje

 1. Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji dotyczącej zakupionego Produktu, w szczególności, gdy:
 2. okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się;
 3. Klient dokona zapłaty za Produkt, a nie otrzyma możliwości jego pobrania;
 4. zakupiony Produkt jest niezgodny z umową (rękojmia).
 5. EkoMuzyka odpowie na reklamację Klienta w terminie 14 dni i poinformuje go o dalszym sposobie postępowania.
 6. Dane kontaktowe do Sprzedającego w celu złożenia reklamacji pisemnej to Majerczyk sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-707), przy ul. Stefanii i Emanuela Pitloków 43, reklamacje elektroniczne należy natomiast składać pod adresem e-mail: kontakt@ekomuzyka.pl.
 7. W przypadku, gdy Klient nie otrzymał możliwości pobrania Produktu pomimo zapłaty ceny, Klient uprawniony jest w szczególności do wezwania Sprzedającego do dostarczenia zakupionej treści.
 8. W przypadku, gdy Produkt okaże się uszkodzony, nie uruchamia się lub jest niezgodny z umową, Klient – bez uszczerbku dla innych uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, a w szczególności z przepisów art. 43m, 43 n ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – uprawniony jest między innymi do żądania doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z zawartą Umową sprzedaży.

 

§ 9

Procedura reklamacyjna

w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę (np. z Konta Klienta, newslettera). Reklamacja może być złożona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, dane kontaktowe do Sprzedającego znajdują się w § 8 ust. 3 powyżej. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć dokładny opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta.
 2. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 10

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Mając na uwadze, że Serwis prowadzi sprzedaż Produktów Cyfrowych, tj. Produktów które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. na płycie CD), Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeśli za jego zgodą Sprzedawca spełni świadczenie przed upływem ustawowego terminu 14 dni do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz poinformuje Klienta o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 2. Informacje o utracie prawa do odstąpienia od umowy w takich sytuacjach przekazywane są Klientowi przed złożeniem Zamówienia. Warunkiem złożenia Zamówienia jest również wyrażenie przez Klienta zgody na spełnienie przez Sprzedawcę świadczenia przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i związaną z tym utratę prawa do odstąpienia od umowy.
 3. Jeśli Klient jest Konsumentem, a mimo jego reklamacji związanej z niedostarczeniem Produktu, Sprzedawca nie dostarczy Klientowi Produktu niezwłocznie lub w uzgodnionym w ramach reklamacji terminie, Klient ma prawo odstąpić od umowy.
 4. Jeśli Klient jest Konsumentem, nawet jeśli reklamacja związana z niedostarczeniem Produktu nie została przez złożona, Klient ma prawo odstąpić od umowy, jeśli:
 5. Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Klientowi Produktu; lub
 6. (z zastrzeżeniem prawa Sprzedawcy do realizacji zamówienia dopiero po uzyskaniu zapłaty) Klient i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wynikało, że określony termin dostarczenia Produktu miał dla Klienta istotne znaczenie, a Sprzedawca nie dostarczył Produktu w tym terminie.
 7. W sytuacjach wskazanych w ust. 3 oraz 4 powyżej świadczenie o odstąpieniu może zostać złożone pisemnie lub elektronicznie na adres wskazany w § 8 ust. 3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

  § 11

 Usługi nieodpłatne

 

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
 2. newsletter;
 3. prowadzenie Konta Klienta.
 4. Usługi wymienione w poprzednim punkcie świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 5. Warunki świadczenia usługi newsletter uregulowane są w osobnym dokumencie znajdującym się w Serwisie.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 7. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Serwisu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, wygodne składanie Zamówień, jak też śledzenie stanu historii Zamówień już zrealizowanych.
 8. Klient, który dokonał Rejestracji może w każdym czasie zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta.
 9. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Serwisu Internetowego lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

  § 12

 Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów w związku z korzystaniem ze sklepu uregulowane są w dokumencie „Polityka Prywatności” znajdującym w Serwisie EkoMuzyka.

§ 13

 Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (Konto Klienta, newsletter) w każdym czasie i bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.
 3. Klient, który dokonał Rejestracji może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną lub od niej odstąpić, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 4. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Serwisu EkoMuzyka.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania w Serwisie Internetowym. Sprzedawca poinformuje zrejestrowanego Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § 13 Regulaminu.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.05.2024 r.-*
Shopping Cart
Scroll to Top